Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 86 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2020, la nivelul UAT Izvoarele, judeţul Tulcea
HCL Nr. 4/29-01-2021 modificarea si completarea HCL nr. 73/2020, privind taxele si impozitele locaole pentru 2021
hclanexe
hcl modificare impozite si taxe localel 2021.pdf   anexa modificare impozite 2021.pdf 
 
HCL Nr. 28/26-02-2021 aprobare taxa divort administrativ
hclanexe
hotarare regulament divort administrativ .docx   -
 
HCL Nr. 43/20-04-2021 Aaprobare indexare impozite si taxe locale pentru anul 2021
hclanexe
hcl indexare impoziter si texe locale.pdf   anexa indexare impozite.pdf 
 
HCL Nr. 46/20-04-2021 actualizare hotarare nr. 73/2020
hclanexe
HCL ACTUALIZAREIMPOZITE modificare taxa salubrizare.doc   ANEXA HCL SALUBRIZARE.docx 
 


TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL 2020

 

I.CODUL FISCAL-TITLUL IX – IMPOZITE SI TAXE LOCALE

 

CAP.II-IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI

VALORILE IMPOZABILE

exprimate in lei/mp de suprafata construita desfasurata la cladiri

 

-Art.457 alin.(2) din Codul fiscal

____________________________________________________________________________

                                                                     Valoarea impozabila

        TIPUL CLADIRII                                         lei/m.p.

                                                     ________________________________________

                                                               Cu insatalatii de apa,canaliz.        Fara instalatii de apa,

                                                               electrice  si incalzire                     canaliz, electrice,sau

                                                                      (conditii cumulative)                     incalzire

            0                                                            1                                      2

A.Cladire  cu cadre din beton armat

sau cu pereti exteriori din caramida

arsa sau din orice alte materiale

rezultate in urma unui tratament termic

si/ sau chimic                                              1000                                               600                                            

B.Cladire cu peretii exteriori din lemn,

din piatra naturala,din caramida nearsa,

din valatuci sau din orice alte materiale

nesupuse unui tratament termic si/ sau

chimic                                                         300                                                 200

                           

  1. Cladire – anexa cu cadre din beton armat

sau cu pereti exteriori din caramida

arsa sau din orice alte materiale

rezultate in urma unui tratament termic si/

sau chimic                                                  200                                               175                                                                 

  1. Cladire - anexa cu peretii exteriori din lemn,

din piatra naturala,din caramida nearsa,

din valatuci sau din orice alte materiale

nesupuse unui tratament termic si/ sau

chimic                                                         125                                               75                 

 

 

 2

 

CAP.III. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN-IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN-

TERENURI CU CONSTRUCŢII  IN ANUL 2020

 

 

2018

 

- Art.465 alin.( 2 )

 

ZONA IN CADRUL LOCALITATII

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati                                   lei/ha

 

IV

V

A

894

711

B

711

534

C

534

355

D

348

178

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN

ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINŢA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII

-Art.465 alin.(4)

Nr. Categoria crt. de folosinţa

Zona

- lei/ha -

 

Zona A       Zona B         Zona C       Zona D

 

l.Teren arabil

28

21

19

'15

2. Pasune

21

19

15

13

3. Faneata

21

19

15

13

4. Vie

46

35

28

19

5. Livada

53

46

35

28

6. Pădure sau alt teren cu vegetatie

28

21

19

15

forestiera

 

 

 

 

7. Teren cu ape

15

13

8

X

8. Neproductive

X

X

X

X

 

3

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURI AMPLASATE IN EXTRAVILAN    lei/ha în anul 2020

- Art.465, alin. (7)

 

Terenul

lei/ha

1.Teren cu constructii

31

 

2. Teren arabil

50

 

3.Pasune

28

 

4.Faneata

28

 

5.Vie pe rod,alta decât cea prevăzută la nr.crt.5.1

        55

5.1. Vie pana la intrare pe rod

-

 

6. Livada pe rod,alta decât cea prevăzută la nr.crt.6.1.

                         56

 

 

 

 

6.1. Livada pana la intrarea pe rod

0                                                                 

 

 

7. Pădure sau alt teren cu vegetatie

forestiera,cu excepţia celui prevăzut la nr.crt.7.1.

7.1.Pădure in varsta de pana la 20 de ani 

       16

 

 

     0

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

CAP.IV. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

-Art. 470 alin.(2)

MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA

Mijloc de transport Nivelurile aplicabile in anul 2020

      Suma in lei pentru fiecare grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

Motorete,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm cubi inclusiv

 

 

8

 

 

 

Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm3

Autoturism cu capacitatea cilindrica intre 1601-2000 cm3 inclusiv

9

Autoturisme  cu capacitatea cilindrica  intre 1601 cm3  si 2000 cm3 inclusiv

            18

Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv

72

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv

144

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3

290

Autobuze , autocare, microbuze

24

Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata

 

de pana la 12 tone inclusiv

                        30

Tractoare inmatriculate

                      18

     

 

4

Art.470 alin (5)

Autovehicule de transport marfa cu masa totala  maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone în anul 2020

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul   lei/an

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalente  recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

 

I  doua axe

 

 

 

   1.Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

142

 

   2.Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone

142

395

 

   3.Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

395

555

 

 

  4.Masa de cel putin 15 tone , dar mai mica de 18 tone

555

1257

 

           

 

 

Art.470 alin (7)

REMORCI, SEMIREMORCI SI RULOTE

 

Masa totala maxima autorizata

                      Impozit

1. Pana la 1 tona inclusiv

9

2.Peste 1 tona,dar nu mai mult de 3 tone

34

3.Peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone

52

4.Peste 5 tone

64

 

 

 

 

CAP. V. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZAŢIILOR

-Art.474 alin.(l)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul rural

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2020

Supraf. pentru care se obţine certif.de urbanism Taxa(lei)

a) pana la 150 m.p.inclusiv

3

b) intre 151-250 m.p.inclusiv

3,5

c) intre 251-500 m.p. inclusiv

4,5

d) intre 501-750 m.p. inclusiv

6

e) intre 751-1000 m.p. inclusiv

7

f) peste 1000 m.p.

7+ 0,01 lei/m.p. pentru fiecare m.p.care

 

depăşeşte 1000 m.p.

 

 

5

Art.474 alin.(14)-Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de

construire pentru chioşcuri,tonete,cabine,spatii de expunere,situate pe cailesi in spatiile publice,precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor

8 lei pentru fiecare m.p.de suprafaţa ocupata de constructii

Art.474 alin(15)-Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrările  de racorduri si branşamente la reţele publice de apa

canalizare,gaze termice,energie electrica,telefonie si

televiziune prin cablu

       13 lei pentru fiecare 

              racord

 

Art.474 alin.(4)-Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului,de către primar

15  lei

Art.474 alin (16)-Taxa pentru eliberarea certificatului de

nomenclatura stradal si adresa

  9  lei

Art.474 alin(10)-Taxa pentru  eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari

           9 lei pt. fiecare mp     

            afectat

 Art.475 alin(1)-Taxa pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de functionare de funcţionare

20 lei

 Art.475 alin(2)-Taxa pentru eliberarea atestatului  de producător

  -Taxa pt.eliberarea carnetului  de comercializare  a produselor  din sectorul agricol

           3,60  lei

 

          12,40 lei

Art.475 alin.(3)-Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizaţiei  privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica

200 lei pt.o supraf.de pana la 500 m.p. inclusiv

4000 lei  pt.o suprafata mai mare de 500 mp

 

 

 

CAP.VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

 Art. 478  alin. (2)___________________________________________________________

Taxa pt. afisaj in scop de reclama si publicitate     - lei/m.p. sau fracţiune de m.p.

 a)in cazul unui afisaj situat in locul in care                                           27

persoana deruleaza o activitate economica                                          

 b)in cazul fiecărui alt panou,afisaj sau reclama                                   21

de afisaj pentru reclama si publicitate 

  

                                            

 

CAP.VII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

- Art. 480 alin.(2)

 

Manifestare artistica sau activitatea distractiva

%  din suma  incasata din vanzarea biletelor

a) In cazul  unui spectacol de teatru , piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala

2%

b) in cazul oricarei  alte manifestari artistice decat lit.a)

3%

 

 

 

 

6

CAP.   X - ALTE TAXE LOCALE

- Cap. 283, din Codul fiscal

 

l.Taxa anuala pentru vehicule lente (tractoare neinmatriculate)

50 lei/an

2.Taxa comerţ stradal ;

 

- persoane fizice

4 lei/ ora

- maşini de orice fel

6 lei/ ora

3.Taxa de obor pe categorii de animale

 

- pentru ovine si caprine

88 lei/cap/zi

- pentru bovine,cabaline si magari

63 lei/cap/zi

4.Taxa inchiriere Cămin Cultural

 

- taxa inchir. sala Cămin cultural Izvoarele ptr.nunti

627 lei/24 de ore

-taxa inchir. sala Cămin cultural Izvoarele ptr.alte activit.culturale

37 lei/ora

-taxa inchiriere salon nunti din localitatea Iulia

250 lei/ 24 ore

5.Taxa pentru legalizare cf.Lg.36/1995 legalizare copie de pe inscrisuri

10 lei/ doc.legalizat

6.Taxa copii xerox

0,3 lei/pagina

7.Taxa eliberare documente din arhiva

7 lei/document

8.Taxa salubrizare

 

 

 

- pentru persoane fizice

4 lei/luna/pers

9.Taxa pentru eliberararea biletelor de adeverire a proprietatii animalelor,

in funcţie de specie :

-  pentru miei :

-  pentru ovine, caprine, porcine, magari:

-  pentru vitei:

  - pentru bovine si cabaline peste 2 ani

 

-pentru bovine si cabaline :

 

 

 

 

 

 

 

4 lei/cap

  5 lei/cap

 4 lei/cap

 5 lei/cap

 

 

 

10.   Taxa pentru eliberarea  autorizatiei de funcţionare pentru activitati

       lucrative si vize anuale

-pentru eliberare autorizaţie cazane fabricat ţuica :

-pentru eliberare autorizaţie mori si prese de ulei :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

627 lei

627 lei

 

11.Tarife lunare pe m.p pentru închirierea de spatii cu alta destinatie

decât locuinţa aflate in proprietatea Primăriei comunei Izvoarele.

     -Spatii pt. activitati de producţie ind. si agroalim.         

     -Spatii pentru activitati de prestări de servicii

     -Spatii pentru activitati comerciale cu profil alimentar                          

     -Spatii pentru unitati comerciale cu profil nealimentar inclusiv

        librarii - papetarii, farmacii

     -Spatii pentru activitati cu profil mixt

     -Spatii pentru unitati de alimentatie publica (tip bufet- 

          restaurant)

      -Spatii pentru activitati de alimentatie publica (tip cofetărie,

   patiserie, simigerie)

-Spatii pentru depozite de mărfuri

      -Spatii pentru jocuri mecanice si de noroc

      -Spatii pentru cluburi  si asociatii sportive

-Spatii pentru sediu de firma si birouri

 

11.             Spatii pentru cluburi si asociaţii sportive

12.                     Spatii pentru sediu de firma si birour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       4 lei/mp/luna

   

       3 lei/mp/luna

       3 lei/mp/luna

 

       4 lei/mp/luna

    

       5 lei/mp/luna

 

       5 lei/mp/luna

 

    

       4 lei/mp/luna

       3 lei/mp/luna

       9 lei/mp/luna

       3 lei/mp/luna

       6 lei/mp/luna

     

 

7

12.Taxa eliberare certificat inmatriculare vehicule                                          20 lei   

13.Taxe  pentru activitatea de stare civila

-Taxa pentru inregistrarea la cerere, in actele de stare civila a schimbarii

  numelui sau sexului                                                                                              15 lei

- Taxa pentru transcrierea  la cerere in registrele de stare civila romane, a

  actelor  de stare civila intocmite de autoritatile straine                                        70 lei

- Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului cerere pentru deschiderea

   procedurii succesorale                                                                                          7 lei

-taxa pentru extras din registru electoral pe suport de hartie cf.Legii 208/2015

  art.49 alin.4                                                                                                        0,30 lei/pag.

-taxa pentru extras din registru electoral pe suport electonic (CD)                      5 lei/CD                                                                                                    

 

TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC ADMINISTRAT DE PRIMARIA COMUNEI IZVOARELE

  • Terenuri ocupate cu chioşcuri,tonete si alte constructii provizorii pentru activitati comerciale
  • Terenuri aferente activitatilor comerciale si de alimentatie publica
  • Terenuri anexa la spatii de producţie industriala, agroindustriala si de prestări servicii
  • Terenuri pe care sunt organizate târguri si oboare permanente sau periodic
  • Terenuri pentru culturi agricole de camp