• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Izvoarele: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 96/09-11-2023 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele, judetul Tulcea începând cu 01 noiembrie 2023 precum si aprobarea statului de functii si a organigramei în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustensbilității financiare a României pe termen lung. 26-11-2023    - -
HCL 95/09-11-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “ Construire parc fotovoltaic pentru consum propriu, comuna Izvoarele, judetul Tulcea,, 26-11-2023    - -
HCL 94/09-11-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele, judeţul Tulcea, începând cu luna ianuarie 2024. 26-11-2023    - -
HCL 93/09-11-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele, judeţul Tulcea, începând cu luna noiembrie 2023. 26-11-2023    - -
HCL 92/09-11-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Izvoarele , judetul Tulcea pentru anul 2023. 26-11-2023    - -
HCL 91/09-11-2023 privind aprobarea Raportului de evaluare si concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Izvoarele în suprafață de 1.8562 mp, situat în localitatea Iulia, Comuna Izvoarele, T95, CC 1955, jud Tulcea. 26-11-2023    - -
HCL 90/09-11-2023 privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Izvoarele, judetul Tulcea. 26-11-2023    -
HCL 89/09-11-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 25 octombrie 2023 (ședință ordinară). 26-11-2023    - -
HCL 88/25-10-2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „Înființare platformă comunală pentru gunoi de grajd în comuna Izvoarele, județul Tulcea” 31-10-2023    - -
HCL 87/25-10-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 13 octombrie 2023 (ședință ordinară). 31-10-2023    - -
HCL 86/25-10-2023 privind alegerea unui presedinte de sedinta 31-10-2023    - -
HCL 85/13-10-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile noiembrie, decembrie 2023 si ianuarie 2024. 23-10-2023    - -
HCL 84/13-10-2023 privind încetarea mandatului de consilier al doamnei NECHIFOR LAURA-ELENA si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. 23-10-2023    - -
HCL 83/13-10-2023 privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare. 23-10-2023    - -
HCL 82/13-10-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea, pentru anul 2023 23-10-2023    - -
HCL 81/13-10-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 28 septembrie 2023 (ședință ordinară). 23-10-2023    - -
HCL 80/28-09-2023 privind modificarea si completare HCL nr. 84/2017 08-10-2023    - -
HCL 79/28-09-2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local si supleantilor acestora în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitatia publică privind vanzarea a 29 loturi de teren ce apartin domeniului privat a Comunei Izvoarele, judetul Tulcea. 08-10-2023    - -
HCL 78/28-09-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea, pentru anul 2023 08-10-2023    - -
HCL 77/28-09-2023 privind aprobarea Acordului de înfrățire între Comuna Izvoarele. județul Tulcea din România și Municipiul Paeonia, Regiunea Kilkis, Macedonia Centrală din Republica Elenă. 08-10-2023    - -
HCL 76/28-09-2023 privind hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 07 septembrie 2023 (ședință ordinară). 08-10-2023    - -
HCL 75/07-09-2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Izvoarele, judetul Tulcea, ca membru in cadrul Consiliului de Administratie a Scolii Gimnaziale Izvoarele, judetul Tulcea, pentru anul scolar 2023-2024 15-09-2023    - -
HCL 74/07-09-2023 privind aprobarea Contractului de comodat între UAT Comuna Izvoarele, judetul Tulcea si UAT Comuna Beidaud, Judetul Tulcea. 15-09-2023    - -
HCL 73/07-09-2023 privind aprobarea de catre Consiliul local Izvoarele a Planului propriu de actiune pe timpul iernii 2023-2024 al comunei Izvoarele, judetul Tulcea. 15-09-2023    - -
HCL 72/07-09-2023 privind actualizarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Izvoarele, județul Tulcea. 15-09-2023    -
HCL 71/07-09-2023 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2023. 15-09-2023    - -
HCL 70/07-09-2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, pentru perioada august 2023 – iulie 2029 în cadrul Programului pentru școli al României. 15-09-2023    - -
HCL 69/07-09-2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Izvoarele, judetul Tulcea. 15-09-2023    -
HCL 68/07-09-2023 privind aprobarea Statutului Comunei Izvoarele , județul Tulcea 15-09-2023    -
HCL 67/07-09-2023 privind aprobarea vânzării prin licitatie publică a unui număr de 29 loturi de teren, apartinând domeniului privat al comunei Izvoarele, judetul Tulcea, amplasate în localitatea Izvoarele, comuna Izvoarele, judetul Tulcea. 15-09-2023    -
HCL 66/07-09-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 10 august 2023 (ședință ordinară). 15-09-2023    - -
HCL 65/10-08-2023 privind modificarea si completarea HCL 58/31.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT ALBA, COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL TULCEA” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 15-08-2023    - -
HCL 64/10-08-2023 privind modificarea si completarea HCL 100/20.12.2022 privind aprobarea docmentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT ALBA, COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL TULCEA” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, aprobat prin O.U. nr. 95/2021 15-08-2023    - -
HCL 63/10-08-2023 privind modificarea si completarea HCL 57/31.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT IULIA, COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL TULCEA” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 15-08-2023    - -
HCL 62/10-08-2023 privind modificarea si completarea HCL 99/20.12.2022 privind aprobarea docmentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT IULIA, COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL TULCEA” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, aprobat prin O.U. nr. 95/2021 15-08-2023    - -
HCL 61/10-08-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 31 iulie 2023 (ședință ordinară). 15-08-2023    - -
HCL 60/10-08-2023 privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru sedinta din data de 10.08.2023 15-08-2023    - -
HCL 59/31-07-2023 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 12-08-2023    - -
HCL 58/31-07-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare străzi în sat Alba, comuna Izvoarele, Judetul Tulcea,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 12-08-2023 Modificată de hotărârea Nr. 65/2023
-
HCL 57/31-07-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare străzi în sat Iulia, comuna Izvoarele, Judetul Tulcea,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 12-08-2023 Modificată de hotărârea Nr. 63/2023
-
HCL 56/31-07-2023 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Serviciul public de alimentare cu apă si de canalizare al comunei Izvoarele, judetul Tulcea, pentru perioada 2023-2028. 12-08-2023    - -
HCL 55/31-07-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile august,septembrie si octombrie 2023 12-08-2023    - -
HCL 54/31-07-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 29 iunie 2023 (ședință ordinară). 12-08-2023    - -
HCL 53/29-06-2023 privind aprobarea Raportului de evaluare si inchiriere prin licitație publică a unor terenuri agricole, situate în extravilanul comunei Izvoarele, proprietate privată a comunei Izvoarele, jud Tulcea 16-07-2023    - -
HCL 52/29-06-2023 privind revocarea HCL Nr.59 din 22 iunie 2022,privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 2664 m.p. arabil si Cc proprietatea privata a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Alba, Comuna Izvoarele, înscris în CF nr. 33461 , in 2 loturi distincte. 16-07-2023    - -
HCL 51/29-06-2023 privind aprobarea organizarii si desfasurarii Zilei comunei Izvoarele, Judetul Tulcea în anul 2023. 16-07-2023    - -
HCL 50/29-06-2023 privind actualizarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Izvoarele, județul Tulcea. 16-07-2023    - -
HCL 49/29-06-2023 privind aprobarea Acordului de principiu pentru începerea demersurilor necesare înfrățirii Comunei Izvoarele, judetul Tulcea cu Municipiul Peonia,Tara Republica Elenă. 16-07-2023    - -
HCL 48/29-06-2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 15.961 m.p. arabil, proprietatea comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, Comuna Izvoarele, înscrisă în CF nr. 31526, în două loturi distincte. 16-07-2023    - -
HCL 47/29-06-2023 privind aprobarea pierderilor de apă la sistemul de alimentare cu apă potabilă din cadrul SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL, Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea pentru anul 2022. 16-07-2023    - -
HCL 46/29-06-2023 privind modificarea si completarea componentei unei comisii de specialitate ale Consiliului Local Izvoarele, organizate în mandatul 2020-2024, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Izvoarele nr. 13/11 februarie 2022. 16-07-2023    - -
HCL 45/29-06-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 12 mai 2023 (ședință ordinară). 16-07-2023    - -
HCL 44/12-05-2023 privind aprobarea bugetului pentru anul 2023 al SC SERVICII LOCALE IZVOARELE SRL 21-05-2023    - -
HCL 43/12-05-2023 privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 2460/07.05.2018, încheiat între Comuna Izvoarele, Judetul Tulcea şi Tranulea Despina. 21-05-2023    - -
HCL 42/12-05-2023 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Izvoarele, județul Tulcea 21-05-2023    -
HCL 41/12-05-2023 privind mentinerea participării Comunei Izvoarele în Grupul de Actiune Locală Munții Măcinului - Dunărea Veche. 21-05-2023    - -
HCL 40/12-05-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 28.04.2023 (ședință ordinară 21-05-2023    - -
HCL 39/28-04-2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 cu rata inflatiei de 13.8 %. 09-05-2023    -
HCL 38/28-04-2023 privind aprobarea taxei de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator și tractor cu remorcă, aflate in patrimoniul comunei Izvoarele, jud. Tulcea 09-05-2023    - -
HCL 37/28-04-2023 privind revocarea HCL NR. 26 din 27.02.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 14.l73 m.p. neproductiv, proprietatea publică a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, Comuna Izvoarele, înscrisă în CF nr. 36578, în două loturi distincte 09-05-2023    - -
HCL 36/28-04-2023 privind modificarea si completarea HCL Nr. 6/05.01.2023 privind stabilirea terenurilor care pot fi utilizate pentru îngroparea cadavrelor provenite de la animalele moarte sau ucise ca urmare a apariției unor epizotii majore, pentru neutralizarea prin îngropare / incinerare a cadavrelor de origine animală. 09-05-2023    - -
HCL 35/28-04-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile mai,iunie si iulie 2023. 09-05-2023    - -
HCL 34/28-04-2023 privind aprobarea procesului verbal al ședintei Consiliului Local Izvoarele din data de 28 martie 2023. 09-05-2023    - -
HCL 33/28-03-2023 privind aprobarea contractării de prestări de servicii în scopul organizării de dansuri populare cu copiii din cadrul Scolii Gimnaziale Izvoarele, comuna Izvoarele, Judetul Tulcea 02-04-2023    - -
HCL 32/28-03-2023 privind actualizarea actului constitutiv al SC SERVICII LOCAL IZVOARELE SRL,comuna Izvoarele, judeţul Tulcea. 02-04-2023    -
HCL 31/28-03-2023 privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele. 02-04-2023    -
HCL 30/28-03-2023 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor suprafete de pajisti, ce apartin domeniului public al Comunei Izvoarele, Judetul Tulcea a documentatiilor necesare în vederea atribuirii contractelor de închiriere. 02-04-2023    - -
HCL 29/28-03-2023 privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 02-04-2023    - -
HCL 28/28-03-2023 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Gemănaru Cătălin si vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea. 02-04-2023    - -
HCL 27/28-03-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 27.02.2023 (ședință ordinară) 02-04-2023    - -
HCL 26/27-02-2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului în suprafata de 14.l73 m.p. neproductiv, proprietatea publică a comunei Izvoarele, Judetul Tulcea situat in localitatea Izvoarele, Comuna Izvoarele, înscrisă în CF nr. 36578, în două loturi distincte. 07-03-2023 Abrogată de hotărârea Nr. 37/2023
HCL 25/27-02-2023 privind aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Izvoarele din data de 21 februarie 2023 07-03-2023    - -
HCL 24/27-02-2023 privind aprobare depunere proiect Pilonul IV, Componenta 15 Scoala Gimnaziala Izvoarele 07-03-2023    - -
HCL 23/27-02-2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Comuna Izvoarele, judetul Tulcea. 07-03-2023    -
HCL 22/27-02-2023 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Izvoarele,pentru anul 2022. 07-03-2023    - -
HCL 21/27-02-2023 privind aprobarea documentației de atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Izvoarele, societății SERVICII LOCALE IZVOARELE S.R.L. – cu asociat unic Comuna Izvoarele prin Consiliul Local al comunei Izvoarele 07-03-2023    - -
HCL 20/27-02-2023 privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 07-03-2023    - -
HCL 19/27-02-2023 privind aprobarea bilantului contabil la 31.12.2023 la SC SERVICII LOCLE IZVOARELE SRL 07-03-2023    - -
HCL 18/27-02-2023 privind Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 30.01.2023 (ședință ordinară 07-03-2023    - -
HCL 17/27-02-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinta Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din data de 27 februarie 2023. 07-03-2023    - -
HCL 16/21-02-2023 privind aprobarea majorării cotizatiei pentru activitaea de audit începând cu 01.01.2023. 27-02-2023    - -
HCL 15/21-02-2023 privind aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare pentru anul 2023. 27-02-2023    - -
HCL 14/30-01-2023 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2022 08-02-2023    - -
HCL 13/30-01-2023 privind aprobarea bugetului institutiei publice si activitati finantate partial din venituri proprii al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2023 08-02-2023    - -
HCL 12/30-01-2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Izvoarele, judetul Tulcea pentru anul 2023. 08-02-2023    -
HCL 11/30-01-2023 privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedenti a sumei de 532.000 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2023, a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea 08-02-2023    - -
HCL 10/30-01-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Izvoarele, Judetul Tulcea din lunile februarie,martie si aprilie 2023 08-02-2023    - -
HCL 9/30-01-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 05.01.2023(ședință ordinară 08-02-2023    - -
HCL 8/05-01-2023 privind aprobarea proiectului „ILUMINAT PUBLIC INTELIGENT IN COMUNA IZVOARELE, JUDETUL TULCEA ” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, derulat conform Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.947 din 2021. 14-01-2023    - -
HCL 7/05-01-2023 privind aprobarea majorarii obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 14-01-2023    - -
HCL 6/05-01-2023 privind stabilirea terenurilor care pot fi utilizate pentru îngroparea cadavrelor provenite de la animalele moarte sau ucise ca urmare a apariției unor epizotii majore, pentru neutralizarea prin îngropare s-au incinerare a cadavrelor de origine animală 14-01-2023 Modificată de hotărârea Nr. 36/2023
-
HCL 5/05-01-2023 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023. 14-01-2023    - -
HCL 4/05-01-2023 privind aprobarea implementării proiectului „ACHIZIȚIE TRACTOR ȘI VIDANJĂ,, pentru Primăria comunei Izvoarele, județul Tulcea 14-01-2023    - -
HCL 3/05-01-2023 privind aprobarea implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, în cadrul Școlii Gimnaziale Izvoarele, din comuna Izvoarele, județul Tulcea. 14-01-2023    - -
HCL 2/05-01-2023 privind aprobare retea scolara 2023-2024 14-01-2023    - -
HCL 1/05-01-2023 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al comunei Izvoarele din data de 20.12.2022 (ședință ordinară) 14-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină